วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

TPS MIS DSS และ ESS ในโรงแรม

  • ระบบสารสนเทศ Transaction Processing systems : TPS 
- เป็นระบบที่มีการประมวลผลที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย

- หน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่ทำการกระทำธุรกรรมและการปฏิบัติการเป็นประจำ เพื่อนำไปจัดเป็นระบบสารสนเทศ คือ 1. ในประมวลผลแบบกลุ่ม 2. การประมวลแบบทันที
ฉะนั้น ทางโรงแรมจึงนำเอาข้อมูลที่ได้ในแต่ละวันมาทำการจัดทำระบบสารสนเทศ ซึ่งได้จากการจองห้องพักของลูกค้าในแต่ละวัน การใช้จ่ายต่างๆ ภายในโรงแรม การเข้าออกของพนักงานของโรงแรมและอื่นๆ กลายมาเป็นระบบสารสนเทศสำรองห้องพัก ระบบบัญชี ระบบจัดการห้องพัก และระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems : MIS 
- จัดทำรายการในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท 
1. รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด
2. รายงานสรุป
3. รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะ
4. รายงานที่จัดทำตามต้องการ
คือ ทางพนักงานหรือบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลกับรายละเอียดต่างๆ ก็จะมีการรายงานให้กับผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานประจำต่างๆ ที่ทำในแต่ละวัน เช่น การสั่งจองของลูกค้า รายงานการเข้าออกของลูกค้าในหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ และหนึ่งเดือน จากนั้นก็จะมีการรายงานจัดทำบัญชีต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าออก 
  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support Systems : DSS 
- เป็นการนำระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ 
- โดยปกติแล้ว TPS และ MIS จะจัดการทำรายงานสำหรับควบคุมและกำกับดุแลการปฏิบัติงานทั่วๆ ไป เพื่อให้องค์กรดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
คือ ทางพนักงานหรือผู้จัดการได้ทำรายงานมาแล้วนั้นจะเป็นข้อมูลทางคณิตศาตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และจำลองการเปรียบเทียบต่างๆ มาแล้ว เช่น การทำบัญชีว่ามีรายรับ-รายจ่ายเท่าไหร่ การเข้าออกของลูกค้าในแต่ละวันว่ามีกี่คน มีนักท่องเที่ยวกี่คน นักธุรกิจกี่คน ลูกค้าทั่วไปมีเท่าใหร่ในแต่ละเดือนมีมากน้อยเท่าไหร่ก็จะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้น 
  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสุง Executive Support Systems : ESS 
- เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาแนวโน้มและการวางกลยุทธ์
- ผุ้บริหารสามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยกำหนดมุมมองได้ในรูปแบบต่างๆ 
- เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นแลคล่องตัวสูง
คือ เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วผู้บริหารก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการววิจัยควรจะแก้ไขปัญหาในลักษณะใด และเพิ่มกลยุทธ์ไปในทิศทางไดบ้าง เพื่อจะให้ทางโรงแรมมีคุณภาพ มีกำไร และเหมาะสมสำหรับลูกค้าและพนักงาน เป็นต้น เช่น จะเพิ่มเงินเดือนเท่าใหร่ให้เหมาะสมกับพนักงาน ควรเพิ่มห้องพักประเภทใหนบ้างอีก ควรจะทำโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาใด เดือนใหน ถึงจะได้กำไรสูง ควรมีการโฆษณาในทางทิศใดจึงจะตอบสนองมากที่สุด และควรเน้นหนักลุกค้าประเภทใดบ้าง 
  • ประโยชน์ที่ได้จากการทำ TPS, MIS, DSS และ ESS  คือ 
1. โครงสร้างรายละเอียดของทางโรงแรม
2. เนื้องานต่างๆ
3. นโยบายและการสนับสนุน
4. เทคโนโลยี
5. สารสนเทศด้านต่างๆ 
6. ขบวนการและองค์ประกอบต่างๆ 
7. การจัดการทรัพยากร
8. การตัดสินใจที่ทันท่วงทีและทันกับเหตุการณ์

                                                    นาย ต๋องคำ พรเทวา 
                                         รหัส 5411600294 นักศืกษาปริญญาโท ปีที่ 1
                                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น